Mẫu đăng ký tên miền, thay đổi đổi thông tin tên miền

Dưới đây là các mẫu khai dành cho tên miền. Bao gồm các mẫu đăng ký mới tên miền, thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền đã được cấp...

Mẫu khai đăng ký tên miền

Mẫu khai đăng ký tên miền dành cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Mẫu khai tên miền dành cho doanh nghiệp, tổ chức

  • Mẫu khai đăng ký tên miền dành cho Tổ chức (Tải mẫu)
  • Mẫu khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền (Tải mẫu)
  • Mẫu khai trả lại tên miền (Tải mẫu)

Mẫu khai tên miền dành cho cá nhân

  • Mẫu khai đăng ký tên miền Việt Nam quy định cho cá nhân (Tải mẫu)
  • Mẫu khai chuyển đổi tên miền sang nhà đăng ký khác (Tải mẫu)
  • Mẫu khai trả lại tên miền (Tải mẫu)

Mẫu khai thay đổi thông tin tên miền

Mẫu khai thay đổi thông tin tên miền (thay đổi DNS, thông tin, email  chủ sở hữu tên miền...)

Thay đổi thông tin tên miền cho doanh nghiệp, tổ chức

  • Mẫu khai thay đổi thông tin liên hệ tên miền cho tổ chức, doanh nghiệp (Tải mẫu)
  • Mẫu khai thay đổi máy chủ DNS chuyển giao cho Tổ chức (Tải mẫu)

Thây đổi thông tin tên miền cho cá nhân

  • Mẫu khai thay đổi thông tin tên miền liên hệ cho cá nhân (Tải mẫu)   
  • Mẫu khai thay đổi máy chủ DNS chuyển giao tên miền cho cá nhân (Tải mẫu)

  Chú ý: Mẫu trên chỉ dùng cho tên miền Việt Nam (.VN) tên miền quốc tế không cần những mẫu khai trên.